Завод за заштиту споменика културе Нови Сад

Read me

Делатност Завода:

  •  Истраживање и евидентирање добра која уживају, а то су: некрополе и локалитети са археолошким, историјским, етнолошким или природњачким садржајем; стара језгра градова и насеља, градитељски објекти, целине и делови градитељских објеката с историјским или архитектонским вредостима, споменици и спомен-обележја посвећена значајним догађајима и личностима; куће у којима су рођене или су у њима радиле заслужне и истакнуте личности заједно са стварима које су им припадале; зграде и места у природи везани за значајне историјске догађаје.
  • Предлагање и утврђивање културних добара (непокретна и покретна), која подразумевају ствари и творевине материјалне и духовне културе од општег интереса које уживају посебну заштиту утврђену Законом о културним добрима. Непокретна културна добра су: споменици културе, просторне културно-историјске целине, археолошка налазишта и знаменита места.
  • Вођење регистра и документације о културним добрима.
  • Пружање стручне помоћи на чувању и одржавању културних добара сопственицима и корисницима тих добара.
  • Старање о коришћењу културних добара.
  • Предлагање, праћење и спровођење мера заштите културних добара.
  • Издавање публикација о културним добрима и о резултатима рада на њиховој заштити.
  • Организовање предавања и других облика културно-образовне делатности.